Strona główna Stowarzyszenie Złota Jesien Statut

Statut

STATUT

Stowarzyszenia "Złota Jesień"  przy Domu Pomocy

Społecznej w Ząbkowicach Śląskich


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "ZŁOTA JESIEŃ" przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

1.   Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów dotyczących stowarzyszeń oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu i posiada osobowość prawną.

 

2. Stowarzyszenie jest apolitycznym i dobrowolnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ząbkowice Śląskie. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.

2. Do prowadzenia swoich spraw, Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich członków.

 

3.Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.

 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,

2. ochrony i promocji zdrowia,

3. działalności na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,

4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz propagowania sportu i zdrowego stylu życia,

5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

6. rozwoju i promocji kultury i sztuki oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

7. działalności charytatywnej,

8. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

9. działalności na rzecz wypoczynku osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,

10. turystyki i krajoznawstwa,

11. podnoszenie kwalifikacji personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy

12. promocji i organizacji wolontariatu,

13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej

 

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez :

1) współpracę z:
- placówkami służby zdrowia
- administracją samorządową i rządową
- innymi instytucjami pomocy społecznej
- organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
- kościołem katolickim i nie tylko

2) organizację:
- imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy

3) prowadzenie:
- wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
- działalności charytatywnej,
- działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych

 

4) świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,

 

5) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań  Stowarzyszenia.


6) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Wyżej wymienione działania, służące realizacji celów Stowarzyszenia prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie.

 

2. Działalnością odpłatną są:

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna

- pozaszkolne formy edukacji

- działalność fizjoterapeutyczna

- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjna,

- działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką,

- działalność związana z wystawianie przedstawień artystycznych

- działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej i sportowej

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

- działalność organizatorów turystyki

 

3. Działalnością nieodpłatną są:

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna

- pozaszkolne formy edukacji

- działalność fizjoterapeutyczna

- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjna,

- działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką,

- działalność związana z wystawianie przedstawień artystycznych

 

- działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej i sportowej

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

- działalność organizatorów turystyki

 

4. Stowarzyszenie nie może jednocześnie prowadzić odpłatnej działalności i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedziału działalności.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia są założyciele oraz  każda  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. O przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

c) opłacanie składek członkowskich.

 

 

§ 14

1. Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkowstwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez Niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

b) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w Jego dobre imię.

c) działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie Uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści Uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 

4. Ustanie Członkowstwa z przyczyn określonym w ustępie 1 pkt. a ) -c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

§  15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na Jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji Jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w par. 11 ust.1 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z par. 14

 

 

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Do członków honorowych nie stosuje się paragrafów określających uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem par. 12 lit. c i d.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać ni więcej niż połowę składu organu.

 

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeni za pełnioną funkcję.

 

 

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

 

 

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) raz w roku jako sprawozdawcze;
b) co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze;

 

2. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)  z własnej inicjatywy;

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działania;
b) uchwalenie statutu i dokonanie w nim zmian;
c) wybór Zarządu Stowarzyszenia;

d) wybór Komisji Rewizyjnej;
e) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, likwidacji Stowarzyszenia i jego majątku;

h) określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej;
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;
j) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych.
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej;

l) ustalanie składek członkowskich i sposobu ich poboru.

 

 

§ 23

1. Najwyższą  władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zebrania jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób – w tym prezesa i wiceprezesa. Walne Zebranie decyduje uchwałą o ilości członków Zarządu i ich funkcjach.

 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie Jego nieobecności zastępuje Go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

 

 

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie jego pracami;
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
c) zwoływanie Walnych Zebrań;
d) uchwalenie planów działania Stowarzyszenia;
e) ustalenie budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy;
f) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;
g) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

i) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkowstwa,

j) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności;
k) inne działania nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

 

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub uprawniony członek Zarządu.

 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, , w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

§ 25

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, której członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, jak również nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i wyjaśnień;
c) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wystąpienie z Wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§ 28

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania od Zarządu Stowarzyszenia dokumentów działalności i żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich

b) wpisowego

c) środków ze zbiórek, kwest, akcji dobroczynnych

d)dotacji, darowizn, zapisów i spadków;

e) środków otrzymywanych od sponsorów;

f) dochodów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

g) dochodów z majątku;

h) dochodów z lokat długoterminowych;

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

 

 

§ 30


Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

§31

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami są członkowie zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 23.09.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ząbkowice Śl. 05.11.2013r