Strona główna Projekty Unijne

Projekty Unijne

Projekt pn: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa opieki pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Strona główna Ministerstwa Zdrowia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

oraz Powiat Ząbkowicki/ Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. współrealizuje projekt pn.:

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa opieki pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19/

 

Dofinansowanie projektu: 49 949,05 zł

Termin realizacji grantu 21.10.2020r. – 31.12.2020r.

 

 

Logotypy

Projekt pn. Wsparcie Dolnośląskich DPS

Logotypy

Powiat Ząbkowicki/ Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt pn.:

"Wsparcie Dolnośląskich DPS" współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest niwelowanie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Dofinansowanie projektu: 240 700,00 zł

Termin realizacji grantu 21.10.2020r. – 31.12.2020r.

Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryz

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"

Powiat Ząbkowicki/ Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt pn.:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, , Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 m.in. w instytucjach opieki całodobowej (DPS). Uzyskane środki finansowe pomogą stworzyć bezpieczne warunki zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów oraz pracowników.

Dofinansowanie projektu: 75 026,77 zł

Termin realizacji grantu 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej

baner ue stopka

Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.


Beneficjent projektu: Gmina Ząbkowice Śląskie.

Partner projektowy: Powiat Ząbkowicki.

Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.


W ramach zadania realizowanego przez Powiat Ząbkowickiego powstanie 16 dodatkowych miejsc całodobowego pobytu dla pensjonariuszy, zostanie wybudowana zewnętrzna klatka schodowa z windą. Cały budynek zostanie poddany termomodernizacji, powstaną nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz odprowadzenia wód deszczowych oraz dodatkowe węzły sanitarne. Do dyspozycji pensjonariuszy zostanie przystosowana świetlica ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie do terapii zajęciowej oaz sala zabiegowa.


Wartość całkowita zadania: 2 576 567,81 zł

 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 2 190 082,64 zł

Dofinansowanie budżetu państwa: 257 656,78 zł

 

PRZED...

W TRAKCIE...

EFEKT KOŃCOWY...